อรรถพลจัดทัพลุยงานสานนโยบาย เรียนที่ชอบ ทำงานที่ใช่ ใช้ชีวิตให้มีความสุข

image

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา  และผู้บริหารสำนัก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.อรรถพล กล่าวว่า ขอให้ทุกสำนัก/กลุ่มเร่งการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แล้วเสร็จไม่เกินไตรมาส 3 และให้สำนักพิจารณางานวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์การศึกษาปัจจุบันให้ยกเลิกดำเนินการ หรือปรับปรุงแก้ไขด่วน 

ที่ประชุมหารือความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ได้แก่ การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่เปรียบเสมือนแผนชี้ทิศ เนื้อหาสั้น กระชับ มีความยืดหยุ่น สามารถให้จังหวัดนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนดี มีความสุข ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกรอบของคณะรัฐมนตรีด้วย, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยไม่จำกัดอายุและคุณวุฒิของผู้เรียน โดยจะเป็นการเชื่อมโยงการศึกษา 3 ระบบ, ความก้าวหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. …. ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, การดำเนินงานจัดสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค โดยเป็นการรับฟังความคิดเห็นการศึกษาในพื้นที่แต่ละภูมิภาค, ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของสถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมในจังหวัดนครสวรรค์ โดยจังหวัดได้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรสมรรถนะของจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยทั้งหมดที่กล่าวมาสำนักสื่อสารองค์กรจะต้องเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานไปสู่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและสื่อมวลชน และท้ายนี้ขอให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษายึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน เพื่อปีนี้สภาการศึกษาต้องเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1IvtOnk-S_UGUT_9xnLZpiQyZSggguN4E?usp=drive_link

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด