(สกศ.) จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เจตจำนงสุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญและขอกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

image

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เจตจำนงสุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญและขอกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การนำของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)” โดยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ) เป็นประธานการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เจตจำนงสุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ความว่า “ ข้าพเจ้า นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ จึงขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกท่าน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เจตจำนงสุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร และค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คิดถึงประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

.

มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างสุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรร่วมกันต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง และยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ ตามวัฒนธรรมองค์กรในหัวข้อ “ทำงานทุกอย่างให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” พร้อมนี้ เลขาธิการสภาการศึกษาได้กล่าวเชิญชวนให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ที่จะมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและข้อครหาที่อาจเกิดขึ้นในเทศกาล หรือวันสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่นี้ ให้แสดงความปราถนาดีต่อกันด้วยการส่งการด์อวยพรแทนการให้ของขวัญ พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แก่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอีกด้วย

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด