สกศ. ผนึกกำลังทุกภาคส่วน เดินหน้ายกร่างแผนยกระดับการแข่งขันทางการศึกษาไทย มุ่งเป้าสู่เวทีโลก

image

.
วันนี้ (๑๖ มกราคม ๒๕๖๖) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างแผนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลก โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา (นางอำภา พรหมวาทย์) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี ชั้น ๓ สกศ.
.
ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวเปิดงานใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า สกศ. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการศึกษาของประเทศ ตระหนึกถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้มีขีดความสามารถเต็มศักยภาพ การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถร่วมกันพัฒนาการศึกษาของประเทศ และยกระดับทักษะของแรงงานทั้ง Upskill และ Reskill เพื่อให้มีทักษะการทำงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับความก้างหน้าทางเทคโนโลยี ปรับตัวได้ทัน รวมทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศได้ 
.

 


ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่จะจุดประกายความคิดและความร่วมมือในการทำงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงาน และร่วมมือกันในการพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของประเทศไทย เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
.
นางอำภา พรหมวาทย์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวว่า สกศ. โดย สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ โดยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลที่จะสะท้อนถึงการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้การจัดทำแผนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลกมีความครอบคลุม ครบถ้วน และสมบูรณ์ รวมทั้งให้การพัฒนาการศึกษาของประเทศสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยให้ขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงบรรลุตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 


.


สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการนำเสนอ ร่างแผนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลก โดย นายวีระพงษ์ อู๋เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาวการณ์การศึกษา สกศ. และหลังจากนั้นเป็นการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างแผนฯ ดังกล่าว โดย ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศ อาทิ ดร.สุพัฒนา ผาติวิสันติ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางเรืองรัตน์​ วงษ์ปราโมทย์ อดีตผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา นายพิภพ พิทักษ์ศิลป์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) และนายสุกิจ อุทินทุ อดีตกรรมการสภาการศึกษา ซึ่งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในแง่มุมที่หลากหลาย อาทิ ๑) ควรนำกรอบประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เข้ามาพิจารณา ๒) องค์ประกอบแต่ละยุทธศาสตร์ในร่างแผนฯ ยังขาดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ อาจเขียนในเชิงผลผลิต และตัวชี้วัด สิ่งที่จะได้ตามมาคือแนวทางในการติดตามประเมินผล และต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงด้วย ๓) ควรมีฐานข้อมูลทางการศึกษา และเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานที่ชัดเจน ๔) ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปรับตัวชี้วัดจาก Key Performance Indicator (KPI) เป็น Objectives and Key Results (OKR)  ร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมทางด้านตัวชี้วัด เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นต้น
.
ทั้งนี้ สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะรวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดทำแผนยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป

 

enlightened ภาพข่าวเพิ่มเติม Facebook ข่าวสภาการศึกษา 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OECCHANNEL&set=a.642815497846839

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด