คณะอนุกรรมการบูรณาการ ฯ ชูไอเดียตั้งวาระแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

image

วันนี้ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง) และอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงบประมาณ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี ชั้น ๓ สกศ. ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx

.

ในวงประชุมร่วมกันหารือถึงรายงานความก้าวหน้าการจัดทำชุดเอกสารวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งมีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานการณ์โควิด "๓ เร่ง ๓ ลด ๓ เพิ่ม" โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๓ เร่ง ได้แก่ ๑) เร่งกำหนด "การฟื้นฟูเด็กปฐมวัย" เป็นวาระแห่งชาติ ๒) เร่งให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง ๓) เร่งค้นหา เยียวยา และพัฒนาเด็กในภาวะเปราะบาง ๓ ลด ได้แก่ ๑) ลดการใช้สื่อจอใสในเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง ๒) ลดความเครียดคืนความสุขแก่เด็ก ๓) ลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ๓ เพิ่ม ได้แก่ ๑) เพื่อกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาการที่เสียไป ๒) เพิ่มสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ๓) เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบนิเวศน์ใกล้ตัวเด็ก โดยมีข้อเสนอว่าต้องทำข้อเสนอดังกล่าวให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อที่จะทำให้เห็นเป็นรูปธรรม ชัดเจน รวดเร็ว  ซึ่งต้องทำ Sandwich Model มีเป้าหมาย และ Action Plan ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยพิจรารณาต่อไป

.

ที่ประชุมยังได้อภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นแนวทางการบูรณาการแผนการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากการวิเคราะห์แผนโครงการที่หน่วยงานได้เสนอไว้ในแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ ซึ่งบางยุทธศาสตร์ที่ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยมีข้อเสนอแนะว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการดำเนินการตามกฎหมาย เป้าประสงค์ที่ ๑ ให้มีกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับประโยชน์ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ ที่ประชุมขอหารือคณะอนุกรรมการกฎหมาย และการคุ้มครองสิทธิ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ การสร้างกลไกการประสานการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล เป้าประสงค์ที่ ๔ แผนงบประมาณ และแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ

.

นอกจากนี้ ได้มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากร ครู/ผู้ดูแลเด็ก ด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของหน่วยงานต่าง ๆ  แนวทางที่น่าสนใจ อาทิ มาตรการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดองค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ MOE Safety Center  มาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์ความรุนแรงเร่งด่วน หลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และแผนรับมือเหตุการณ์ความรุนแรงที่ไม่คาดคิด เป็นต้น ที่ประชุมมีข้อเสนอว่าจะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นคู่มือ นำเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากนี้ควรมีการซักซ้อมให้เป็นไปตามแผน ที่รัดกุม ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป

.

ทั้งนี้ การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๓ จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด