สกศ. ผนึกกำลัง ๘ หุ้นส่วนสำคัญ ตรวจสุขภาพการศึกษา สร้างคนไทยรองรับ VUCA World

image

             วันนี้ (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภูมิทัศน์การศึกษาไทยจากเสียงสะท้อนของหุ้นส่วนการศึกษาไทย (Thailand education landscape from education partner) โดยมี นางอำภา  พรหมวาทย์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมสมองเกี่ยวกับบริบท ความท้าทาย และประเด็นร่วมสมัยทางการศึกษาที่บ่งบอกสภาวะการศึกษาไทยในปี ๒๕๖๕ สำนักประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

      ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาจำนวน ๘ กลุ่ม ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง วัยแรงงาน ภาคเอกชน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ กลุ่มละประมาณ ๕๐ คน รวม ๔๐๐ คน ในรูปแบบการประขุมทั้ง on-site และ online ซึ่งผลการประชุมในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานตั้งต้นในการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๖๕
             ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวต่อว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เริ่มจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทยเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พัฒนากระบวนการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษา โดยนำเทคนิค Joint Sector Review (JSR) ที่องค์การระหว่างประเทศชั้นนำของโลกใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่เน้นการทำงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมีภาครัฐเป็นผู้นำในการดำเนินการ และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมสะท้อนสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ และกรอบแนวคิดทางนโยบายที่กำหนดไว้ร่วมกัน จนนำไปสู่ข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยปีนี้ การจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทยได้รับความร่วมมือจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา วางแผนจะจัดทำ Education Pulse Survey จำนวน ๒ ครั้งในช่วงเดือนมิถุนายน และกันยายน เพื่อสำรวจความต้องการ ความมุ่งหวังของประชาชนที่มีต่อการศึกษา มาประกอบการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๖๕ เพื่อให้ได้รายงานสภาวะการศึกษาไทยที่สะท้อนสภาพ ความเป็นจริงของการศึกษาไทยในปัจจุบันมากที่สุดและเป็นสารสนเทศสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด