เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมงาน ศธ.ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Tolerance)

image

 

วันนี้ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อรรถพล สังขวาสี) คณะผู้บริหาร และข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงาน ณ สนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมรณรงค์ผ่านการจัดงานวันต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการขึ้น ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Tolerance) เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงพลังความร่วมมือ และเจตนารมณ์ร่วมกันของคนไทยในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง  และกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่หลักในการผลิตต้นทุนมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องเป็นแบบอย่างของการสร้างวัฒนธรรมสุจริตเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชน ประชาชน มีความละอายต่อการกระทำผิด ไม่เพิกเฉยและไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริต อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม

โอกาสนี้ ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา ได้ร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ว่า “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต จะซื่อตรง จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักสําคัญมั่นคง ดํารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทําการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อ การทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนทุกข์ยาก ของประชาชน และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป"

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด