สกศ. เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรสาขาเกษตร มุ่งยกระดับสมรรถนะผู้เรียนสาขาพืชศาสตร์

image

     ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสาขาอาชีพเกษตร โดยมี ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายวณิชย์ อ่วมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและคณะจากองค์กรหลัก คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เข้าร่วมการประชุม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ควบคู่การประชุมออนไลน์

.

     การพัฒนาหลักสูตรสาขาอาชีพเกษตร ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) สุพรรณบุรี และวิทยาลัยเครือข่ายที่เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management: CVM) ทั้ง ๔ แห่ง ได้แก่ วษท.เชียงใหม่ วษท.เชียงราย วษท.แพร่ และ วษท.พะเยา เป็นวิทยาลัยนำร่อง โดยการระดมความคิดเห็นจากเกษตรกร นักวิชาการ และผู้แทนสถานประกอบการในพื้นที่ มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่ (area based) ทั้งนี้ มีการประชุมรวม และแบ่งห้องย่อยทั้ง ๕ ห้อง โดยการระดมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต และการร่วมสะท้อนสมรรถนะที่นักศึกษาสาขาเกษตรจำเป็นต้องมี เพื่อตอบโจทย์สมรรถนะกำลังคนในอนาคต
.
     อุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาอาชีพที่สำคัญที่ประเทศไทยมีศัยกภาพ โดยการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการพลิกโฉมด้วยการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการให้แก่เกษตรกรยุคใหม่ และการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ เพื่อลดแรง และสามารถปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การใช้เซ็นเซอร์ในการปลูกข้าว การใช้โดรน เทคโนโลยีการปรับตัวของพืช เทคโนโลยีการผลิตพืช การเอาชนะวัชพืช เกษตรแม่นยำ ระบบการให้น้ำ ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ระบบฟาร์มแบบ indoor การเข้าถึงและใช้ข้อมูลจาก big data การตลาดออนไลน์ และการตลาดแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง รวมความจำเป็นในการบูรณาการการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ อาทิ การใช้ระบบการขนส่งโลจิสติกส์ด้วยระบบห้องเย็น (cold chain) เพื่อลดความเสียหายในการขนส่งพืชผล ความรู้ในการบริหารจัดการ และการตลาด เป็นต้น

 

ภาพและข้อมูลเพิ่มเติม enlightened https://www.facebook.com/media/set?vanity=627180797293850&set=a.6464314576913747

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด