สกศ. ลงพื้นที่ศรีสะเกษ เก็บข้อมูลการดำเนินงานจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

image

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ รองประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือเพื่อการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จังหวัดศรีสะเกษ

 การลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูลสภาพการดำเนินงานและการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งปัจจัยความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ เสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษา ซึ่งข้อค้นพบที่ได้นี้จะทำให้ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ มีความชัดเจน ถูกต้องและตรงตามสภาพจริงมากยิ่งขึ้น

 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน (ระดับบริบาล อายุ 2 ขวบครึ่ง) จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ  เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รวมถึงการจัดการเรียนที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และตอบสนองความต้องการของชุมชนและผู้เรียน  ผ่านกิจกรรม “เรียนดี มีความสุข” สร้างเส้นทางสู่อาชีพ “มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ” (Learn to Earn)  เช่น การสอนทำลูกประคบสมุนไพรและการทำอาหาร

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด