สกศ. เตรียมความพร้อมลุยใต้ สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค นัดปฐมฤกษ์

image

วันนี้ (๒๔ มกราคม ๒๕๖๖)  นายสุรศักดิ์ มุกประดับ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นางประวีณา อัสโย) ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร (นางนันทิชา ไวยนพ) พร้อมด้วย คณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมัชชาการศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพจน์สะเพียรชัย อาคาร ๒ ชั้น ๕ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx

.

สกศ. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาที่มีหน้าที่และพันธกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบาย ขับเคลื่อนด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าประสงค์ให้มีสมัชชาการศึกษาจังหวัด จึงดำเนินโครงการพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วม "สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค (Regional Education Assembly) ร่วมกับภาคีเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่ เพื่อการปฏิรูปและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ โดยกำหนดการจัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ๓ ภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมหาสารคาม และครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

.

 

การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี จะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๒๐ คน โดยมีกิจกรรมการที่น่าสนใจ อาทิ Executive Talk เรื่องบทบาทของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน Executive Talk เรื่องบทบาทของภาคเอกชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การเสวนาเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกาาของประชาชนระดับจังหวัดภาคใต้ จุดเปลี่ยนการศึกษาเชิงพื้นที่" ฯลฯ

.

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามและเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ที่ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ภายใต้ชื่อ "OEC News สภาการศึกษา"

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด