อนุฯ สื่อสารเด็กปฐมวัย ผุดโปรเจ็กต์ ECN Media เคลียร์ชัดทุก Gen ใส่ใจวิถีใหม่

image

วันนี้ (๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นางสุภาวดี หาญเมธี เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง) ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร (นางนันทิชา​ ไวยนพ) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ร่วมประชุมภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี ชั้น ๓ สกศ. ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx  

ที่ประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนการสื่อสารให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน โดยยึดแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ เป็นแนวทางพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และหารือถึงการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านโครงการ "สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่" (Media for Early Childhood Development Recovery in New Normal) เพื่อให้สังคมวงกว้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง โดยจากงานวิจัยของธนาคารโลกพบว่า เด็กไทยมีระดับการพัฒนาเพียงร้อยละ 60 ของศักยภาพสูงสุดที่สามารถเป็นได้ สาเหตุสำคัญจาก ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องในการเลี้ยงดูครอบครัวเปราะบาง การศึกษาขาดคุณภาพ ภาวะโภชนาการที่ยังไม่เพียงพอ รวมถึงผลกระทบจาก COVID-19 ดังนั้น วิถีชีวิตเด็กปฐมวัยจึงต้องได้รับการฟื้นฟูโดยเร่งด่วน ด้วยการสื่อสารให้ความรู้ สร้างค่านิยมใหม่ แก่ครอบครัว ครู และสังคมทั่วไป ผ่านการสร้างสรรค์สื่อและเครือข่ายสื่อด้านปฐมวัย หรือ  ECN Media (Early Childhood New Normal Media) ที่จะเข้ามาขยายความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ผ่านการใช้สื่อที่เหมาะสมกับบริบทสังคมดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมนักสื่อสารรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมคิดค้นสร้างสรรค์การพัฒนาสื่อที่ตอบสนองพ่อแม่รุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล
 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอกลยุทธ์ขับเคลื่อนสื่อปฐมวัย โดยใช้แพลตฟอร์ม (Platform) รวบรวมฐานข้อมูลวิชาการและนวัตกรรม ของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  มีสื่อหลากหลายรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง การระดมเครือข่าย  และการร่วมมือกับ Influencer ขยายความเข้าใจแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการปรับรูปให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง สู่การสร้างสังคมไทยที่จะมีบุคลากรคุณภาพต่อไป

 

 

ภาพและข่าวเพิ่มเติม Facebook Fanpage ข่าวสภาการศึกษา >> 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OECCHANNEL&set=a.7957710837574106

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด