ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

          ตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสํานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จํานวน ๓ ตําแหน่ง ได้แก่ ตําแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จํานวน ๒ อัตรา ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน ๔ อัตรา และตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน ๒ อัตรา โดยกําหนดรับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศ เรื่อง ขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยขยายกําหนดเวลาการรับสมัครสอบต่อไป จนถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และได้ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปแล้ว นั้น

          บัดนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ประมวลผลคะแนนสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๙ ของ ประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่กําหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้
          ๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้
          ๒. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งตามข้อ ๑ มาเข้ารับการทดสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ที่กําหนดไว้ตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศนี้

          การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตั้งแต่วันที่ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตั้งแต่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://job.onec.go.th หัวข้อ “การประกาศขึ้นบัญชีและ การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้” ทั้งนี้ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากผู้มีสิทธิเข้าสอบรายใด ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม กับตําแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบแข่งขัน ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ตามประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สอบแข่งขันได้รับการขึ้นบัญชี หรือมี พฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทราบด้วย ทางอีเมล์ [email protected] ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๑๐ - ๒๓ ต่อ ๑๔๐๙, ๑๔๓๖, ๑๔๔๒ หรือทางโทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๔๑๗๔ เพื่อดําเนินการทางกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ดาวน์โหลด ประกาศ
          - ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด