ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

          ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานั้น

          บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ลำดับที่ เลขประจำตัวเข้ารับ
การประเมิน
เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม
ชื่อ - ชื่อสกุล
1. 640602 1248 นายสรนันท์ กั้นเกษ
2. 640604 1014 นางสาวศิริพรรณ รัตนกิตติไพบูลย์
3. 640606 1137 นางสาวคุลิกา บุญค้ำ
4. 640607 1164 นายกษิดิ์เดช เอี่ยมสง่า
5. 640601 1026 นางสาวณัฐธิดา โพธิ์แก้ว
6. 640605 1107 นางสาวจริญพร จันดาศักดิ์
7. 640603 1085 นายวเรศ ศรลัมพ์

          ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทราบว่า
          1. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยสารสนเทศ) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก
          2. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยัง ไม่ถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
          3. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว คือ
                    3.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
                    3.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
                    3.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
                    3.4 ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยการโอน แต่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไม่รับโอน โดยได้แจ้งให้ทราบไว้ ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
                    3.5 ผู้นั้นได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมหรือในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือในตำแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
          4. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 ได้รับการเรียกตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตามรายละเอียดแนบท้าย ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุรับราชการในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ณ ที่พักอาศัยของตนเอง

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564


ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
             ๑. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด