ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พร้อมหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

          ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมศิลปากร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมศิลปากร (ลำดับที่ 10, 12 - 14, 16 - 17, 24, 2, 4 - 5) มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2564 ไปแล้ว นั้น
         บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เลขประจำตัวเข้ารับ
การประเมิน
เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม
ชื่อ - ชื่อสกุล
640701 100600014 นางสาวพรทิพย์ พลศรี
640702 100600009 นางสาวปาณิสรา พุ่มฉัตร

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
          - ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
          - หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด