ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) พร้อมหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

          ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ลำดับที่ 7 - 16) มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ไปแล้ว นั้น
          บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เลขประจำตัวเข้ารับ
การประเมิน
เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม
ชื่อ - ชื่อสกุล
640601 1026 นางสาวณัฐธิดา โพธิ์แก้ว
640602 1248 นายสรนันท์ กั้นเกษ
640603 1085 นายวเรศ ศรลัมพ์
640604 1014 นางสาวศิริพรรณ รัตนกิตติไพบูลย์
640605 1107 นางสาวจริญพร จันดาศักดิ์
640606 1137 นางสาวคุลิกา บุญค้ำ
640607 1164 นายกษิดิ์เดช เอี่ยมสง่า
640608 1211 นางสาวกมลชนก มั่นทอง

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
          - ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
          - หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด