ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

            ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นั้น

            บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของ ผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลำดับที่ เลขประจำตัวเข้ารับ
การประเมิน
เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม
ชื่อ - ชื่อสกุล
๖๔๐๕๐๑ ๖๓๒๒๐๐๓๓ นางสาวอสมาภรณ์ จุลเจิมศักดิ์
๖๔๐๕๐๓ ๖๓๒๒๐๐๖๑ นายภัทรพงษ์ ธาราเสาวรภย์
๖๔๐๕๐๒ ๖๓๒๒๐๐๕๖ นางสาวณัฐธิดา จันทะสิงห์

 

             ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทราบว่า
             ๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก
             ๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
             ๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว คือ
                          ๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
                          ๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
                          ๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
                          ๓.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โดยการโอน แต่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไม่รับโอน โดยได้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
                          ๓.๕ ผู้นั้นได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือในตำแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
             ๔. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ หรือไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
             ๕. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ ที่ได้รับ การเรียกตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตามรายละเอียดแนบท้าย รายงานตัวและเข้ารับการบรรจุรับราชการในวันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ณ ที่พักอาศัยของตนเอง

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
             ๑. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด