ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน พร้อมหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

          ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลำดับที่ 3 - 11 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ไปแล้ว นั้น
          บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เลขประจำตัวเข้ารับ
การประเมิน
เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม
ชื่อ - ชื่อสกุล
640501 63220033 นางสาวอสมาภรณ์ จุลเจิมศักดิ์
640502 63220056 นางสาวณัฐธิดา จันทะสิงห์
640503 63220061 นายภัทรพงษ์ ธาราเสาวรภย์

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
          - ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
          - หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด