ประกาศ สพฐ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ด้วยประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พ้นจากตําแหน่ง ตามวาระ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต้องดําเนินการสรรหากรรมการชุดใหม่ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
          อาศัยอํานาจตามข้อ ๖ และข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของ กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามหนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ขั้นตอนการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
          ๑. หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศนี้
          ๒. ขั้นตอนการดําเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔


** สพฐ.ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ค. 2564 โดยกำหนดให้ ยื่นใบเสนอชื่อ/สมัคร ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิก

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด