ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน ลำดับที่ 229 - 238 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ไปแล้ว นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เลขประจำตัวเข้ารับ
การประเมิน
เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม
ชื่อ - ชื่อสกุล
640401 400886 นางสาวทิพวัลย์ พิมพ์จันทร์
640402 401209 นางสาวณัฐกฤตา อ่ำกร่าง

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
             1. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
             2. หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด