ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพ เพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา

          ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรวิชาชีพ เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึง ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้พิจารณาคุณสมบัติ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพ จากเอกสารที่ส่งมายังสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และได้มีประกาศ ๓ ฉบับ คือ

         ๑) ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติครบถ้วน และการดำเนินการเพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา
         ๒) ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติครบถ้วน และการดำเนินการเพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา
         ๓) ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติครบถ้วน และการดำเนินการเพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด