ประกาศผลการตัดสินสื่อวีดิทัศน์ในการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐

ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง ผลการตัดสินสื่อวีดิทัศน์ในการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
“สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐”

          ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐” ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยสำนักงานฯ ได้ประกาศรับสมัครให้บุคคลผู้สนใจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งผลงานสื่อวีดิทัศน์เข้าร่วมการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ประเภทบุคคลทั่วไป/ทีม และ ๒) ประเภทหน่วยงาน/องค์กร แต่ละประเภทแบ่งเป็น ๗ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มปฐมวัย ๒) กลุ่มประถมศึกษา ๓) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ๔) กลุ่มมัธยมศึกษา ตอนปลาย ๕) กลุ่มอาชีวศึกษา ๖) กลุ่มอุดมศึกษา และ ๗) กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย ชิงรางวัลโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๒๖ รางวัล นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสื่อวีดิทัศน์ ตามกรอบและเกณฑ์การพิจารณาตัดสินสื่อวีดิทัศน์เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลงานสื่อวีดิทัศน์ที่ได้รับการตัดสิน ให้ได้รับรางวัลใน ๑) ประเภทบุคคลทั่วไป/ทีม จำนวน ๓๘ รางวัล และ ๒) ประเภทหน่วยงาน/องค์กร จำนวน ๓๑ รางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๙ รางวัล ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะไม่สามารถอุทธรณ์ได้ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอแจ้งว่าผลงาน ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดที่ได้รับรางวัลเท่านั้น ขอให้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

         สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอประกาศรายชื่อผลงานสื่อวีดิทัศน์ที่ได้รับรางวัล ในงานการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐” โดยตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา http://www.onec.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการรับรางวัลได้ที่สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่ ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๕๒๖ ๒๕๒๙ และ ๒๕๔๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
          ๑. ประกาศ เรื่อง ผลการตัดสินสื่อวีดิทัศน์ในการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐”
          ๒. เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง ผลการตัดสินสื่อวีดิทัศน์ในการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐”

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด