ปี 2548

- เรื่องเสร็จที่ 157/2548 เรื่อง สถานภาพของบริษัทตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่จัดการศึกษาทางไกลตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

-เรื่องเสร็จที่ 261/2548 เรื่อง การสรรหาอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- เรื่องเสร็จที่ 326/2548 เรื่อง การมอบอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- เรื่องเสร็จที่ 473/25485 เรื่อง ผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

- เรื่องเสร็จที่ 493/2548 เรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนให้แก่ผู้บริจาค

- เรื่องเสร็จที่ 522/2548 เรื่อง การดำรงตำแหน่งทางบริหารของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ

- เรื่องเสร็จที่ 607/2548 เรื่อง อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการออกระเบียบเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา

- เรื่องเสร็จที่ 632/2548 เรื่อง การวางแบบกฎหมาย (การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับเดียว)

- เรื่องเสร็จที่ 736/2548 เรื่อง การเพิกถอนประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

- เรื่องเสร็จที่ 753/2548 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (กรณีการดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม)

- เรื่องเสร็จที่ 762/2548 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

- เรื่องเสร็จที่ 790/2548 เรื่อง รายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตามกฎมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด