ปี 2549

- เรื่องเสร็จที่ 151/2549 เรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพาขอหารือกรณีคุณสมบัติหัวหน้าภาควิชา

- เรื่องเสร็จที่ 190/2549 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบันการพลศึกษาตามมาตรา 16 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548

- เรื่องเสร็จที่ 209/2549 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับการต่อเวลาราชการให้ทำหน้าที่กรรมการประจำสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- เรื่องเสร็จที่ 240/2549 เรื่อง การดำเนินการตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

- เรื่องเสร็จที่ 244/2549 เรื่อง การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

- เรื่องเสร็จที่ 304/2549 เรื่อง เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

- เรื่องเสร็จที่ 315/2549 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

- เรื่องเสร็จที่ 359/2549 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (กรณีการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม)

- เรื่องเสร็จที่ 377/2549 เรื่อง การดำเนินการของบริษัท Resource Development International (Thailand) เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

- เรื่องเสร็จที่ 387/2549 เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- เรื่องเสร็จที่ 429/2549 เรื่อง คุณสมบัติของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

- เรื่องเสร็จที่ 446/2549 เรื่อง การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

- เรื่องเสร็จที่ 533/2549 เรื่อง การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูผู้บริหารไม่สังกัดสถานศึกษาให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น

- เรื่องเสร็จที่ 542/2549 เรื่อง คุณสมบัติของคณบดีและหัวหน้าภาควิชา

- เรื่องเสร็จที่ 543/2549 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

- เรื่องเสร็จที่ 621/2549 เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

- เรื่องเสร็จที่ 657/2549 เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด