หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีบทบาทภารกิจที่สำคัญในการติดตามและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา เพื่อการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ตลอดจนการดำเนินการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้อง อันจะเกิดผลดีต่อการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา ซึ่งจากบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบดังกล่าว สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษาจึงได้พยายามศึกษาหายุทธศาสตร์การดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย  ผลการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายการศึกษานั้น  เห็นควรให้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายกฎหมายการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้การพัฒนากฎหมายการศึกษาประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และช่วยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมายการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของเครือข่ายการดำเนินงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นองค์กรที่ที่สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการศึกษา    อันจะมีผลต่อภาพรวมของการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนากฎหมายการศึกษา ควรดำเนินการติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคต่างที่เกิดขึ้น  ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อการนำมาศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
 
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดตั้งศูนย์เครือข่ายกฎหมายการศึกษาในทุกภูมิภาค ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกฎหมายการศึกษา
๒. เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนากฎหมายการศึกษาระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓.  เพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่มีศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมายการศึกษาที่สามารถเข้าถึงการใช้บริการ และการใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณของชาติ
๔.  เพื่อสร้างคุณธรรมและความสามัคคีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
กลุ่มเป้าหมาย
   ๑. จัดตั้งศูนย์เครือข่ายกฎหมายการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒. สำนักงานเลชาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับศูนย์เครือข่ายกฎหมายการศึกษา จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา 
๓. สำนักงานเลชาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับศูนย์เครือข่ายกฎหมายการศึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการศึกษา
 
บทบาทหน้าที่ของศูนย์เครือข่ายกฎหมายการศึกษา
   ๑.  พิจารณากำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายกฎหมายการศึกษาตามบทบาทที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากำหนด
๒.  พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก  บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายการศึกษา
๓.  ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายการศึกษา
๔.  ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในการส่งเสริมความรู้และประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา  
๕.  ดำเนินการอื่นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อพัฒนาศูนย์เครือข่ายกฎหมายการศึกษา 
 
ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ๑.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการได้รับการส่งเสริมความรู้และทราบข้อมูลความก้าวหน้าของกฎหมายการศึกษา
        ๒.  มีศูนย์เครือข่ายกฎหมายการศึกษาในทุกภูมิภาค  ทำหน้าที่ประสานงานด้านการส่งเสริมความรู้และประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้     เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการประสานงานระหว่างพื้นที่และส่วนกลาง
       ๓.  หน่วยงานที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษาทั้งหมดและที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาทุกแห่ง
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด