style2
เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการศึกษาระบบการบริหารภาครัฐด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางเลือกตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์