style2
เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวปฎิทินกิจกรรม

ข่าวปฎิทินกิจกรรม

ประชุมทางวิชาการ เรื่อง บุพเพสันนิวาสกับความรู้ทางประวัติศาสตร์

ประชุมสัมมนา เรื่อง สภาวการณ์การศึกษาไทยกับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปี ๒๕๖๐

ขอเรียนเชิญอดีตผู้บริหาร ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

ประชุมทางวิชาการ เรื่อง รวมพลังสรรค์สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่ ๑ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

OEC Forum ครั้งที่ 21

OEC Forum ครั้งที่ 20

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์