สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานนี้
             2. เป็นนิติบุคคล และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบปฏิบัติการและการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการใน platform ของ Microsoft Windows Server และ Linux Server ระบบบริหารจัดการเครือข่ายและความปลอดภัย เช่น Zabbix Network Monitoring ระบบ Kaspersky Antivirus Security เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงานฯ ใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการและระบบดังกล่าว โดยผู้รับจ้างจะต้องมีบุคลากรที่มีประกาศนียบัตรรับรองความเชี่ยวชาญ
             3. ต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก โดยจะต้องเป็นบุคคลที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งพนักงานประจำของบริษัทของผู้รับจ้าง ไม่ใช่การจ้างงานต่อไปยังบริษัทอื่นในลักษณะรับช่วงต่อ
             4. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
             5. ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
             6. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
             7. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             8. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป้นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
             9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


             กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศสอบราคาถึงวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายสารบรรณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  26 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา  10.30 น. เป็นต้นไป

             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มบริหารการคลัง สำนักอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.onec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-668-7123 ต่อ 1440 และ 1331  ในวันและเวลาราชการ

 
 ประกาศ  ณ  วันที่ 13  กันยายน  พ.ศ. 2559

 

 *************************************************************************

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ผู้ชนะการประกวดราคา : บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด

                                                             *************************************************************************

Back Page