แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579


ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
          - presentation : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
          - สื่อสิ่งพิมพ์ : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
           

- ข่าวที่เกี่ยวข้อง
        - (ร่าง) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2574