แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

image

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21


ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
          - presentation : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
          - สื่อสิ่งพิมพ์ : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
           

- ข่าวที่เกี่ยวข้อง
        - (ร่าง) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2574

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด