กอปศ. เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

 

         วันนี้ (วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา และผู้บริหาร สกศ. เข้าร่วมงานพิธีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน และดร.ภัทรียา สุมะโน โฆษก กอปศ. กล่าวรายงาน 

 
 
 
 
          ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาคงไม่อาจประสบความสำเร็จ หากปราศจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือจากสื่อมวลชน ในวาระของการเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได้เชิญสื่อมวลชนทุกสาขามาในวันนี้ ขอถือโอกาสให้เป็นการปลุกสื่อให้ตื่นขึ้น หันมาให้ความสนใจกับข่าวของการปฏิรูปการศึกษา ช่วยกันเผยแพร่และชี้นำสังคมให้ตระหนักและตระหนกว่า การศึกษาไทยอยู่ในสภาวะวิกฤตที่ควรจะมีแนวทางแก้ไขโดยการปฏิรูปอย่างไร เพราะสื่อมวลชนเท่านั้นที่เป็นผู้สร้างกระแสและการชี้นำสังคมได้อย่างเห็นผลจริงจัง 


 
 
 

         ดร. ภัทรียา สุมะโน กล่าวว่า เรามุ่งหวังให้ศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารสองทางไปสู่การประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวางแบบบูรณาการสื่อทุกช่องทาง นอกจากนี้จัดทำทั้งเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อีเมล์ ของ กอปศ. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เป็นสัญลักษณ์เพื่อการจดจำและเผยแพร่ ได้แก่ โลโก้ “พลังปัญญาแห่งอนาคต” และมาสคอต “ฮูกเจ้าปัญญา” คณะอนุกรรมการสื่อสารสังคม ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ตั้งใจจะทำการสื่อสารอย่างดีที่สุดในการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณและภาพลักษณ์ของ กอปศ. เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและมีส่วนร่วมสนับสนุนให้กำลังใจในการทำงานของ กอปศ. ซึ่งจะทำให้การปฏิรูปการศึกษามีความหวังที่จะไปสู่เป้าหมาย และความสำเร็จด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นจากทุกฝ่าย การจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯครั้งนี้มีนายบุญเลิศ คชายุทธเดช เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ