(วันนี้ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑๑ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม มี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา และดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 


 

         การประชุมในครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่องการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน การปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และโครงการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งเป็นการประชุมเตรียมภารกิจก่อนลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น 4 ภูมิภาค

 
 
 
 
 
 
 

 

         ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส  สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า การประชุมฯ ในวันนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา กองทุน และโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ ๑) การจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ทางคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจได้ศึกษาแนวทางการจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  เสนอกำหนดกรอบแนวคิด. โดยวิเคราะห์องค์ประกอบ ทบทวนและบูรณาการหลักการและเนื้อหาที่สำคัญ จัดกลุ่มมาตราต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามกรอบแนวคิด  ศึกษาหาโอกาสปรับปรุง ต่อยอด และศึกษาปัญหาอุปสรรค ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องให้มีปรับแก้กฎหมายการศึกษาทั้งระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายในการเตรียมคนตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนให้รับกับสังคมใหม่ โดยปรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ตลอดจนการจัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับโลกในอนาคต ๒) การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน คณะอนุกรรมการกองทุน ประสงค์จะให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นการจัดทำกฎหมายกองทุน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเด็กเล็กในครอบครัวยากจน นักเรียนพิการ นักเรียนยากจน ออกกลางคัน  โดยมีคำถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น ๕ ประเด็น คือ เด็กเยาวชนกลุ่มใดควรได้รับการช่วยเหลือจากกองทุน และจะช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายนั้นได้อย่างไร เงินสนับสนุนควรมาจากที่ใด  และคาดหวังผลการดำเนินงานของกองทุนภายใน ๑๐ ปีอย่างใด และอื่นๆ ซึ่งประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดได้ทางเว็บไซต์ www.onec.go.th  และทางเฟซบุ๊ค www.facebook.com/thai.education.revolution  ทั้งนี้อนุกรรมการกองทุนจะลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนใน ๔ ภูมิภาค โดยวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จะลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นใน  ภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์ ภาคหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ เดือนกันยายน  ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และภาคใต้ เดือนตุลาคม รวมทั้งหารือกับผู้เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมเสนอให้มีการปรับประเด็นคำถามให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ควรเพิ่มช่องทางและวิธีการสื่อสารให้หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ๓) การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นำเสนอประเด็นการรับฟังความคิดเห็น โดยการแยกระบบการศึกษาไทยออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้ ๑. ฝ่ายนโยบาย (Policy) ๒. ฝ่ายกำกับ (Regulator) และ ๓. ฝ่ายปฎิบัติ (Operator)  การถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนโยบาย (Policy) และฝ่ายกำกับ (Regulator)  ความเป็นอิสระทางการศึกษาของฝ่ายปฎิบัติ (Operator) หรือ โรงเรียน ความเสมอภาคในการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐจากการบังคับบัญชา เป็นการกำกับดูแล การเพิ่มบทบาทของท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และสถาบันครอบครัว ในการจัดการศึกษา โดยมีความมุ่งหมายในการกระจายอำนาจและการถ่วงดุล ความเป็นมืออาชีพ ยึดเอาหน่วยปฏิบัติ คือ โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ยึดความเที่ยงธรรม และประโยชน์สาธารณะ มีความอ่อนตัวและทันสมัย และปฏิรูปต่อเนื่อง 

 
 
 
          นอกจากนี้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสังคมได้นำเสนอสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้  

- รายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92.0 

- รายการบันทึกสถานการณ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

- รายการห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล ทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5

- รายการเคลียร์คัทชัดเจน และรายการมองรัฐสภา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง2) NBT 

- รายการคนหลังข่าว  ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 24 (ช่อง 16) 

 
 

 

นอกจากนี้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการทั้ง ๕ คณะจะนำเสนอความก้าวหน้าในประเด็น กองทุน โครงสร้าง เด็กเล็ก การจัดการเรียนการสอน และครู  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภูมิภาคมาร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า ๑๐๐ คน  


ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศการประชุมได้ที่Back Page