สกศ. ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ครั้งที่ ๑

 
   
 
 


         วันนี้ (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมเฉลองวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี และคณะกรรมการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  โดยมีเรื่องสำคัญ ได้แก่ ๑) การเตรียมการจัดพิธีทักษิณานุปทาน เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ๒) การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธี และ ๓) การเตรียมการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ  การประชุมครั้งนี้มีการหารือร่วมกันและเตรียมการจัดงานของฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายประสานและดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมในพิธีประกาศเกียรติคุณของคณะกรรมการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณฯ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมและให้เกิดการดำเนินงานด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ

   
 
   
   


         ทั้งนี้ พิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) อดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการ บุคคลสำคัญของโลกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) พุทธศักราช ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ในโอกาส ๑๕๐ ปีชาตกาล จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


ท่านสามารถดูภาพบรรยาการได้ที่