โครงการนำร่องการพัฒนากฎหมายการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

          วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ) นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การนำร่องการพัฒนากฎหมายการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำร่องการบริหารจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และบรรยายพิเศษ เรื่อง อนาคตการศึกษาที่จะส่งผลให้การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ถือเป็นความก้าวหน้าของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กำลังดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ในปัจจุบัน  นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมรวมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

          จากการประชุมดังกล่าวสรุปได้ว่า จังหวัดเชียงรายมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่ ๕ เรื่อง  คือ ๑.โลจิสติก   ๒.สุขภาพ  ๓.เกษตรอินทรีย์ ๔.อาหาร และ ๕.ศูนย์การบำรุงรักษา ซ่อม สร้าง ซึ่งจุดเน้นต้องให้มีการจัดอาชีวศึกษาให้มาก เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะต้องมีอาชีพ มีงานทำและสามารถพึ่งตนเองได้  ซึ่งจากการประเมินความพร้อมในระดับภายภาพ พบว่า จังหวัดเชียงรายมีความพร้อมสูงในทุกด้าน ส่วนจะดำเนินการเพื่อเตรียมคนในมุมของการศึกษานั้น จะต้องมีการวางแผนการทั้งระบบ ต้องปรับกระบวนการจัดการศึกษาให้มีการบูรณาการในทุกส่วน ทั้งเรื่องครูอาจารย์ เรื่องผู้เรียน  หลักสูตรการเรียนการสอน และทัศนคติของประชาชน และทุกภาคส่วนให้มีวิสัยทัศน์ในทิศทางเดียวกัน

          การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ นักวิจัย  ดร.พนม  วิญญายอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  นายนพรัตน์  อู่ทอง  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  นายวีระ พลอยครบุรี ผู้ทรงคุณด้านวิจัย  และนายอาทร ทองสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณด้านกฎหมาย  ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้