สกศ. จัดประชุม คกก. ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (อพ.สธ. – สกศ.) ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้แก่ สนองพระราชดำริฯ เข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ จัดนิทรรศการด้านเกษตรกรรม เรื่อง การเพาะเห็ดแบบครบวงจร ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานและสาธิตองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย โดย ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล ครูภูมิปัญญาไทย รุ่น ๓ ด้านเกษตรกรรม และจัดนิทรรศการพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกับหน่วยงานต่าง ๆ

 

ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่