วันนี้ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 
 
 
 


         ตามที่มีข้อสั่งการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยเดือนละ ๑ งาน หรือกิจกรรม โดยเฉพาะงานบริการประชาชน และให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดแนวทางการรายงานความคืบหน้าและตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้ส่วนราชการรายงานผลทุกเดือน และเสนอการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการนี้ต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)  
 
 
 

         ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของ สกศ. โดยมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base) เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวชี้วัดบังคับ ๓ กิจกรรม ได้แก่ การลดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ และยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีก ๙ กิจกรรม ๕ ประเภท ได้แก่ ๑) การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ๒) การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่น ๓) การป้องกัน/แก้ไขปัญหาด้านทุจริต ๔) การเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ และ ๕) การประหยัดทรัพยากร 


 
 
 
 
 
 

Back Page