สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง ผลการประชุมสภาการศึกษา นัดแรก วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา
                    

ผู้ดำเนินรายการ : รายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ในวันนี้ ได้รับเกียรติ ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา สนทนาประเด็น “ผลการประชุมสภาการศึกษา นัดแรก” ขอเรียนถามท่านรองเลขาธิการสภาการศึกษาถึงประเด็น หรือสาระสำคัญของการประชุมสภาการศึกษา นัดแรก

รองเลขาธิการสภาการศึกษา : การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ถือเป็นการประชุมครั้งแรก หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดการประชุมครั้งที่ ๑ ขึ้น โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ กรรมการจำนวน ๔๑ คน ประกอบด้วย 
                     ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
                     ๒) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน ๑๑ คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
                     ๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน จำนวน ๑ คน 
                     ๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ คน 
                     ๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ จำนวน ๑ คน  
                     ๖) กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ จำนวน ๒ รูป 
                     ๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ คน 
                     ๘) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น จำนวน ๑ คน 
                     ๙) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒๑ คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน  ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ ด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ด้านสื่อมวลชน ด้านการเมืองการปกครอง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมการป้องกัน และการปราบปรามการทุจริต หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน 
                     ๑๐) เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
                     สำหรับการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ได้กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาการศึกษา ตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๔ ให้มีสภาการศึกษา มีหน้าที่ ๑)  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ การศึกษาทุกระดับ ๒)  พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนตาม (๑) ๓)  พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ๔)  ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑) ๕) ให้ความเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา

ผู้ดำเนินรายการ : สำหรับอำนาจหน้าที่ในปีงบประมาณนี้ มีความแตกต่างจากปีงบประมาณที่ผ่านมาอย่างไร

รองเลขาธิการสภาการศึกษา : อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาการศึกษาทั้ง ๕ ประการตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มีการอภิปรายในหลายประเด็น ได้แก่ ๑) ตรวจสอบว่ามีภารกิจใดที่คณะกรรมการชุดที่แล้วดำเนินการไว้แต่ยังไม่สำเร็จ ต้องดำเนินการต่อไป ๒) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้สถานการณ์บ้านเมือง สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ต้องมีการทบทวนแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ : ได้มีการกำหนดระยะเวลาของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติไว้หรือไม่

รองเลขาธิการสภาการศึกษา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากำลังเตรียมการว่าจะมีแผนงาน คณะทำงาน ประเด็นใดบ้างที่ต้องดำเนินการติดตาม ประเด็นสำคัญที่มีการพูดคุยกัน เช่น การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายหัว คูปองการศึกษา โครงสร้างการจัดแบ่งองค์กรใหม่ บทบาทของเทคโนโลยีดิจิตอลต่อการศึกษา การดูแลเด็กด้อยโอกาส เด็กชายขอบ ฯลฯ ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ คณะกรรมการสภาการศึกษาได้มีการนำมาอภิปรายโดยต้องการให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น

ผู้ดำเนินรายการ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ประธานการประชุม ได้มอบนโยบาย หรือให้แนวทางการดำเนินงานไว้อย่างไร

รองเลขาธิการสภาการศึกษา : ในส่วนของภาพรวม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เห็นด้วยกับข้ออภิปรายของคณะกรรมการสภาการศึกษา เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต้องจัดตั้งอนุกรรมการขึ้นมา ๗ คณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภาการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้รับผิดชอบในประเด็นที่ได้มีการอภิปราย อนุกรรมการทั้ง ๗ คณะ ได้แก่ ๑) อนุกรรมการแผนและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ๒) อนุกรรมการระบบข้อมูลการศึกษา ๓) อนุกรรมการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา ๔) อนุกรรมการติดตามการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ๕) อนุกรรมการกฎหมาย ๖) อนุกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษา และ ๗) อนุกรรมการวิจัย 

                     สำหรับการประเมินการจัดการศึกษา ได้วางแผนไว้ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะดำเนินการรายงานสภาวการณ์ศึกษาเป็นรายจังหวัด ซึ่งจะนำตัวชี้วัดที่อยู่ในแผนการศึกษาแห่งชาติมาพิจารณาว่า จังหวัดใดบรรลุเป้าหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นการประเมินเพื่อให้รู้ถึงสถานการณ์จริง จะได้ช่วยกันหาทางพัฒนากันต่อไป

ผู้ดำเนินรายการ : คณะอนุกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กล่าวข้างต้น มีการคัดเลือกแล้วหรือไม่ อย่างไร

รองเลขาธิการสภาการศึกษา : ขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการคัดเลือก แต่จะนำคณะอนุกรรมการทั้ง ๗ คณะ เสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษา หลังจากนั้นให้แต่ละท่านแสดงความจำนงค์ว่าประสงค์จะอยู่คณะอนุกรรมการชุดใด และจะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งท่านอาจจะเพิ่มเติมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามาเป็นคณะทำงาน เพื่อที่จะขับเคลื่อนบทบาทของคณะกรรมการสภาการศึกษา

ผู้ดำเนินรายการ : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จะเปิดโอกาสให้สมัครเข้ามา หรือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก

รองเลขาธิการสภาการศึกษา : เป็นไปได้ทั้ง ๒ รูปแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดมีความประสงค์ สามารถแสดงเจตจำนงค์เข้ามาได้ว่าต้องการมีส่วนร่วมในคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อ นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ขณะเดียวกันคณะกรรมการสภาการศึกษาอาจจะเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการทำงานด้วยได้

ผู้ดำเนินรายการ : หลังจากนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะมีแนวทางในการดำเนินงานอย่างไรต่อไป

รองเลขาธิการสภาการศึกษา : เนื่องจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการศึกษาใหญ่ ๆ ๒ คณะ ๑) คณะกรรมการสภาการศึกษา ๒) คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การทำงานของคณะกรรมการทั้ง ๒ คณะ จะมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ขณะนี้การดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษามีความก้าวหน้าไปมาก ในส่วนคณะกรรมการสภาการศึกษาจะพิจารณาว่าคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อนไปในทิศทางใด คณะกรรมการสภาการศึกษาจะดำเนินการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกัน หัวใจของคณะกรรมการสภาการศึกษาจะเน้นในเรื่องการนำแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ

ผู้ดำเนินรายการ : สุดท้ายนี้ ท่านรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) ต้องการฝากอะไรถึงผู้รับฟังรายการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่จะมาปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

รองเลขาธิการสภาการศึกษา : การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน ทุกภาคส่วน ดังนั้น ทุกคนจึงต้องมีความสำนึกร่วมกันในการพัฒนาคนไทยทุกคน ไม่เฉพาะเด็กปฐมวัย หรือเด็กวัยเรียนเท่านั้น ต้องรวมถึงวัยทำงาน และผู้สูงอายุด้วย ซึ่งคนทุกช่วงวัยต้องได้รับการศึกษา การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ขอเชิญชวนให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลการศึกษา  โดยอาจให้ความคิดเห็น หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคนกลุ่มนี้

ผู้ดำเนินรายการ : วันนี้ได้รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) จะมีความต่อเนื่องให้การดำเนินการ และการประเมินผลต่าง ๆ มาฝากพวกเราตลอดทุกวันศุกร์ วันนี้ขอขอบพระคุณ และสวัสดีค่ะ

.................................................................................................................................................................

Back Page