สกศ. ประชุมหารือถอดบทเรียนและแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้ที่ดีตามบริบทของสถานศึกษา

 


     วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๑๕๖๐ นางสาวสมรัชนีกร  อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับโครงการศึกษากรณีตัวอย่างโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ที่ดีตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร.เลขา  ปิยะอัจฉริยะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ การประชุมครั้งนี้มีบุคลากรของ สกศ. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษาจากภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ๑) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๔ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ จังหวัดเชียงราย ๒) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๓) โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู จังหวัดขอนแก่น ๔) โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๕) โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว จังหวัดยโสธร ๖) โรงเรียนวัดแหลมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๗) โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสระแก้ว ๘) โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา จังหวัดลำปาง ๙) โรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนอง และ ๑๐) โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม

 
 
 
 

 

     นางสาวสมรัชนีกร  อ่องเอิบ กล่าวว่า สกศ. มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบาย แผน มาตรฐานด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียน ทาง สกศ. ได้เห็นความสำคัญของคุณภาพครูผู้สอนและแบบอย่างของสถานศึกษาที่ดีที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จึงคัดเลือกโรงเรียนที่มีแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นกรณีตัวอย่างศึกษาเชิงลึก เน้นโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีบริบทต่างกัน เพื่อถอดบทเรียนและแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียน แนวทางการสอนของครู การส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานของครู และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในโรงเรียน เจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ตลอดจนกิจกรรมที่เสริมสร้างให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีศักยภาพในการบริหารจัดการ เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมครั้งนี้เป็นการถอดบทเรียนของแต่ละโรงเรียน ซึ่งมีความแตกต่างกัน จึงอยากฝากให้ทุกท่านช่วยกันถอดบทเรียนออกมาให้หมด เพื่อหลอมรวมความรู้เหล่านี้ไว้ด้วยกัน หลังจากนั้นจะนำไปเผยแพร่ให้โรงเรียนอื่นๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

 
 
 
 
 


     ผศ.ดร.เลขา  ปิยะอัจฉริยะ กล่าวโดยสรุปว่า อย่าปล่อยให้ครูหรือผู้บริหาร เกษียณอายุราชการไปโดยยังไม่ได้ถอด
ความรู้ของท่านเอาไว้ เพราะบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นคนที่มีขุมทรัพย์ทางปัญญา และอยากให้เด็กรุ่นใหม่เปลี่ยนมุมมองที่คิดว่าครูหรือผู้บริหารรุ่นเก่าที่ไม่เก่งโซเซียล แต่อยากให้มองเหรียญอีกด้านซึ่งจะพบว่าคนเหล่านี้มีขุมทรัพย์อยู่ในตัวสร้างคนให้ประสบความสำเร็จมานับไม่ถ้วน ถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ความรู้ เคล็ดลับ กระบวนการต่างๆ ก็จะหายไป อยากชี้ให้เห็นว่าการจัดการความรู้ไม่ใช่การจัดการความรู้ในตำราที่มีอยู่แล้ว แต่เป็นการจัดการความรู้ที่ยังไม่เปิดเผย ซึ่งเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา

 
 
 
 
 
 
 


     ทั้งนี้ สกศ. คาดว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องในโครงการมีความเข้าใจในการดำเนินงาน สามารถดำเนินการ
ได้ตามเป้าหมายของโครงการ และได้แนวทางการดำเนินงานในโครงการศึกษากรณีตัวอย่างโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ที่ดีตามบริบทของสถานศึกษาที่มีความชัดเจน มีความเป็นไปได้ สามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์  และได้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการเสริมหนุนแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในการจัดทำนโยบายเพื่อนำไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป