สกศ.ประชุมฯ รับฟังความคิดเห็นรายละเอียดตัวชี้วัดเป้าหมาย ๕ ด้านของแผนการศึกษาแห่งชาติ

         วันนี้ ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๐ ( ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดเป้าหมายของ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  โดยมีนายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นผู้นำเสนอ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ณ  ห้องภานุรังษี เอ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

 
   
   

 

         ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาตาม (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  ใน ๕ ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพ และการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อรับทราบสถานะข้อมูลตามตัวชี้วัดเป้าหมายของ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  ของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมการประชุม

 

 
   
   

 

         ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา  กล่าวว่า ในวันนี้ไม่ต้องใช้คำว่าร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฯ เนื่องจากเมื่อวาน (วันที่ ๑๔  มีนาคม ๒๕๖๐) แผนการศึกษาแห่งชาติฯ ฉบับนี้ได้ผ่าน ครม. เป็นที่เรียบร้อย จึงนับว่ามีความสมบูรณ์ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ เมื่อวานจึงเหมือนเป็นวันประวัติศาสตร์ของทุกหน่วยงานที่มีส่วนในการจัดทำแผนฯ ตั้งแต่ร่างแรกจนถึงร่างสุดท้ายที่มี ๖ ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะ ๕  เป้าหมายที่กำหนดไว้ จะใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน และจะมีการทบทวนแผนทุกๆ  ๕  ปี วันนี้ทุกหน่วยงานทางด้านการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมาทำความเข้าใจให้ตรงกัน เพราะเมื่อกำหนดตัวชี้วัดแล้วนั้น จะต้องมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลด้วย

 

 
   
   
   
 

 

          ทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาคาดว่าการประชุมดังกล่าว จะได้รับรายละเอียดตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ที่มีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

 
   
 
   


 สามารถดูภาพบรรยาการได้ที่
 
https://www.facebook.com/yao.CRV/media_set?set=a.1275981765826273.1073742972.100002433859952&type=3&pnref=story