ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท)


             ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไปแล้ว นั้น

             บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)

             ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า
                   1. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
                   2. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
                       2.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
                       2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
                       2.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
                       2.4 ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน แต่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไม่รับโอน โดยได้แจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ  
                       2.5 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
                   3. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประกาศจากผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงตามลำดับคะแนนรวมจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าจะอยู่ในลำดับที่ดีกว่า แต่ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งยังเท่ากันอีก จะเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปหามาก
                   4. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
                   5. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการเรียกตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รายงานตัวในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560  

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม  พ.ศ.  2560

ดาวน์โหลดประกาศที่เกี่ยวข้อง
           1. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่ง
           2. รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
           3. รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
           4. รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ