รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 

             ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ 2๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นั้น

             บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 13 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

             ๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เลขประจำตัวเข้ารับ
การประเมิน
เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม
ชื่อ - ชื่อสกุล
๕๙๐๕๐๑ ๕๙๐๑๐๙๐๐๕๘ นางสาวจุฑาภรณ์ หวังกุหลำ
๕๙๐๕๐๒ ๕๙๐๑๐๙๐๐๑๖ นางฐิติวรดา แห้วเพ็ชร
๕๙๐๕๐๓ ๕๙๐๑๐๙๐๐๘๒ นางสาวณัฐชา อิสระกุล
๕๙๐๕๐๔ ๕๙๐๑๐๙๐๑๐๓ นางสาวนันทิชา นาทอง
๕๙๐๕๐๕ ๕๙๐๑๐๙๐๐๗๒ นางสาวณัฐาพร จริยะปัญญา
๕๙๐๖๐๖ ๕๙๐๑๐๙๐๐๐๖ นางศิริณัฏฐ์ คลังศรี


           ๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ผู้มีชื่อตามข้อ ๑. เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 14.0๐ น. ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (รายงานตัวเวลา 13.0๐ น. ณ สำนักอำนวยการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)

                                                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 


ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการ ได้ที่นี่