ประชุมทางวิชาการ เรื่อง รวมพลังสรรค์สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ขอเชิญเข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการ เรื่อง “รวมพลังสรรค์สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. เปิดประชุม กล่าวต้อนรับ/ชี้แจงวัตถุประสงค์
          โดย เลขาธิการสภาการศึกษา
๐๙.๑๕ – ๑๑.๐๐ น. อภิปราย ประเด็น “รวมพลังสรรค์สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
          โดย
               ๑) ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
               ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
               ๓) นายกัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย จังหวัดศรีสะเกษ
               ๔) นางจันทร์ทิพย์ รักสม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ จังหวัดตรัง ดำเนินรายการโดย นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อภิปรายทั่วไป
๑๒.๐๐ น. ปิดการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน
   
   
   

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2668 7123  ต่อ 2316