สกศ.ทบทวนการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในระบบราชการ ๔.๐

image

วันนี้ (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕) ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา (นางพิจารณา ศิริชานนท์) ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม “การทบทวนการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ รายหมวด และลักษณะสำคัญขององค์การ" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้รับเกียรติจาก นางพรทิพย์ แก้วมูลคำ วิทยากรด้านการพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ บรรยายประเด็น "การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐" โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางรุจิรา สุนทรีรัตน์) พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

นางพิจารณา ศิริชานนท์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นหนึ่งในองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักด้านการจัดทำนโยบายการศึกษาของประเทศ เป็นส่วนราชการส่วนกลาง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ ดังนั้น การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ให้กับบุคลากรของ สกศ. ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสุขภาพประจำปีขององค์กรและบุคลากร เพื่อปรับปรุง และพัฒนาองค์กรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นางรุจิรา สุนทรีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวว่า สกศ. ภายใต้การนำของเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร. อรรถพล สังขวาสี) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนระบบราชการ ๔.๐ โดยมีจุดเน้นในการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างแท้จริง ในเชิงยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการนำไปปฏิบัติ การทำงานปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูลตามความต้องการของประชาชน และวางนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด