สกศ. เปิดแมตช์แรกสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค : การวิจัยทางการศึกษา ย้ำคุณค่า R&D ที่สัมผัสได้พร้อมเดินสาย ๔ ภูมิภาค

image

     วันนี้ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อรรถพล สังขวาสี) มอบหมายผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่) เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค : การวิจัยทางการศึกษา (ครั้งที่ ๑) โดยคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เครือข่ายวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ ฯ โดยสำนักสื่อสารองค์กร สกศ. ถ่ายทอดสดผ่านสื่อดิจิทัล Facebook live และ YouTube : OEC News สภาการศึกษา 

     ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สกศ. จัดการประชุมครั้งนี้เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการนำสู่การปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายและกลไกการมีส่วนร่วมของนักวิจัยให้พัฒนางานวิจัยทางการศึกษาให้มีคุณภาพและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในระดับภูมิภาคและกรุงเทพ ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัยสู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

     "โจทย์สำคัญของการทำวิจัยต้องสามารถใช้ผลงานการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพไปใช้ประโยชน์พัฒนาการศึกษา ยกระดับคุณภาพห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอนสอดรับการเรียนรู้ New Normal รวมทั้งขยายเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาให้เกิดความร่วมมือใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น" ดร.ภูมิพัทธ ระบุ

     แมตช์แรกประเดิมการประชุมรอบนี้เริ่มต้นที่กรุงเทพ ฯ เป็นการต่อยอดเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑๖ "นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษไทย" (OEC Symposium) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่มีผลงานวิจัยทั้งสิ้น ๒๐ เรื่อง แบ่งสัดส่วนตามภูมิภาคละ ๔ เรื่อง โดยมีนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยของ สกศ. และงานวิจัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว รวมถึงการเปิดคลีนิกวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยที่มีคุณภาพสูง    

     รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยทางการศึกษา กล่าวตอนหนึ่งระหว่างการบรรยายพิเศษ 
"การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง" ย้ำเตือนให้ได้ตกผลึกแนวคิดร่วมกันว่า งานวิจัยที่มีคุณภาพต้องสามารถตอบสนองการแก้ปัญหาของทั้งผู้ทำวิจัยและตอบโจทย์ของผู้ใช้ผลวิจัยนำไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น โดยแท้จริงแล้วงานวิจัยคือการแสวงหาความจริงบนพื้นฐานของหลักฐานอ้างอิง สร้างความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับกระบวนการค้นคว้าข้อมูลอย่างเป็นระบบและฉายภาพอย่างรอบด้านในการตอบโจทย์วิจัย สามารถอภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสมเหตุและผล เชื่อถือได้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลการศึกษากับผลการวิจัยที่แล้วมาอย่างชัดเจน ทั้งหมดตกผลึกด้วยแนวคิดกระจกหกด้าน นักวิจัยต้องเปิดกว้างตนเอง รับความรู้ รับฟังแนวคิดใหม่ ๆ อย่างรอบด้านเปิดตา อ่านมาก-เปิดหู ฟังมาก-เปิดปาก ตั้งคำถามในสิ่งไม่รู้-เปิดหัว พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ-เปิดมือ เขียนสื่อสารให้ตรงเป้าหมาย-เปิดใจ ยอมรับความคิดเห็นต่างได้ จึงสามารถท้าทายแนวคิดใหม่ ๆ ได้ในการตั้งคำถามวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ของผู้ใช้งานวิจัยอย่างทันสถานการณ์และใช้งานแก้ไขปัญหาได้จริง ไม่ใช่ทำวิจัยไว้ขึ้นหิ้งเหมือนที่ผ่านมา

     ขณะที่วงเสวนาวิชาการระดมมือวิจัยชั้นแนวหน้า ดร.กนก จันทรา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงการณืมหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ดร.ภรณี ศิริวิศาลสุวรรณ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ โรงเรียนราชินีบน และ ดร.คำนึง ทองเกตุ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดผ่านการสังเคราะห์จากผลงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ และมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ต้องร่วมกันขับเคลื่อนการทำวิจัยเชิงพัฒนาที่มุ่งเน้นนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรงเห็นเป็นรูปธรรม เห็นผลอย่างชัดเจนในการพัฒนา ตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น การพัฒนาคุณภาพห้องเรียนสมัยใหม่จะชี้นำไปสู่คุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เรื่องสำคัญที่สุดต้องใช้ประโยชน์งานวิจัยได้ทันเวลา ไม่ล้าสมัย ตอบโจทย์ของผู้ใช้งานอย่างตรงประเด็นคือเป็นฐานข้อมูลที่ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ชัดเจน ต้องก้าวไปสู่จุดนี้ให้ได้


     ทั้งนี้ สกศ. ยังเตรียมจัดการสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค : การวิจัยทางการศึกษา ต่อเนื่องใน ๔ ภูมิภาค นับตั้งแต่ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ สัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จากนั้นครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออก จัดสัมมนาที่จังหวัดระยอง และครั้งสุดท้าย ภาคใต้ ร่วมสัมมนาที่จังหวัดสงขลา ในเดือนสิงหาคมนี้   

ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังการเสวนา ได้ทาง Facebook และ Youtube : OEC News สภาการศึกษา

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด