อรรถพล หัวโต๊ะถกกลั่นกรองงบฯ ปี 66 ของ สกศ. รายโครงการ

image


วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2564  เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อรรถพล สังขวาสี) ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พร้อมด้วย ที่ปรึกษาพิเศษ (นายพีระพล พูลทวี) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.คมกฤช จันทร์ขจร) ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม ร่วมหารือแนวทาง ณ ห้องสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น 2 อาคาร 2 สกศ. 

ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา ได้ให้แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดกรอบงานโครงการให้คลอบคลุมกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ครอบคลุมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยนำประเด็น อาทิ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ข้อตกลงอาเซียน ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ความต้องการกำลังคนของประเทศ เช่น โครงการลงทุนเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) Upskill-Reskill ทักษะกำลังคนระดับสูง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกสรรบัณฑิตที่มีสมรรถนะ/ทักษะสอดรับกับอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน เตรียมกำลังคนของประเทศเพื่อพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set?vanity=627180797293850&set=a.7080958025249396

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด