สภาการศึกษาเปิดผลสังเคราะห์งานวิจัยผู้สูงวัยไทย ชู Mindset “ผู้สูงวัยสร้างชาติ” เคลื่อนสังคมด้วยความรู้จากวัยเก๋า

image

วันนี้ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง) ร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยมี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ เป็นประธาน ฯ พร้อมด้วย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (ดร.ประวีณา อัสโย) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx

 

ที่ประชุมได้ร่วมรับฟังการรายงานผลการสังเคราะห์งานวิจัยผู้สูงอายุในไทยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำให้ทราบว่างานวิจัยผู้สูงอายุไทยกว่า ๑๖๘ เรื่อ ให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนสำหรับวัยนี้ใน ๔ มิติตามลำดับ ได้แก่ ๑) การดูแลสุขภาพ ๒) มิติทางสังคมและสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย ๓) เศรษฐกิจและการออม และ ๔) สภาพแวดล้อม ซึ่งรวมถึงอารยสถาปัตย์ หรือการออกแบบให้เป็นมิตรกับทุกวัย ซึ่งคณะวิจัยยังได้ศึกษาแนวทางบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างโมเดล “การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม” และพัฒนาทักษะการเรียนการสอนผู้สูงวัยให้ครูของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล (กศน.ตำบล) ที่มีมากถึง ๗,๔๐๐ คนทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่เข้มแข็งต่อไป 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้สนับสนุนการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก (Positive Mindset) ต่อการดูแลผู้สูงวัย ที่ไม่ใช่เป็นช่วงกลุ่มคนเปราะบาง แต่คือช่วงวัยของกลุ่มคนที่พร้อมด้วยประสบการณ์ชีวิต สอดคล้องกับแนวคิด “ผู้สูงวัยสร้างชาติ” ที่จะช่วยดึงศักยภาพของผู้สูงอายุที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศ ผ่านความรู้ของตน หรือผ่านบทบาทการเป็นครูผู้ถ่ายทอดความชำนาญในงานต่าง ๆ ให้แก่คนรุ่นหลังได้ โดยในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ คณะทำงาน ฯ ได้เตรียมลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล สาธารณสุขอำเภอ และวิทยาลัยชุมชน อันจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุอื่น ๆ ในประเทศต่อไป 

.
enlightened Read More 
Facebook "ข่าวสภาการศึกษา"

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=627180797293850&set=a.7070341472977718

.
ติดตามข่าวสารจาก "OEC News สภาการศึกษา"
• LINE: @OECNews | http://line.me/ti/p/@OECNews

 

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด