สกศ. - ม.บูรพา ร่วมออกแบบกลไกราชภัฏ เข้าถึงประชาชน เสริมศักยภาพพัฒนาท้องถิ่น

image

วันนี้ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อรรถพล สังขวาสี) เป็นประธานการประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง “การพัฒนากรอบแนวทางในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นผลที่เกิดกับประชาชน” ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (นายกวิน เสือสกุล) รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และคณะศึกษาวิจัย ร่วมหารือ โดยจัดประชุมภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

การประชุมวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเชิงรุก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถือเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการกำกับติดตามการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏขององคมนตรี (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ให้ทำงานพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ   

 

ที่ประชุมได้ร่วมรับชมการนำเสนอประเด็นสำคัญที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๖ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ปัจจัย กลไกที่จะทำให้การดำเนินงานที่เน้นผลที่เกิดกับประชาชนประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอกรอบแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นผลที่เกิดกับประชาชนประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน จากทั่วประเทศ

โดย สกศ. จะนำข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาไปเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ และผู้เกี่ยวข้องนำไปทบทวน เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีพื้นฐานชีวิตที่ดี เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้  และมีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ต่อไป   

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=627180797293850&set=a.7045916232086909

         

   

 

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด