สกศ. และ UNICEF กระชับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ พัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมยกระดับงานวิชาการไทยสู่มาตรฐานสากล

image

วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อรรถพล สังขวาสี) ร่วมหารือกับผู้แทนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ  หรือ ยูนิเซฟ (United Nations Children's Fund - UNICEF) พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สกศ. 

 

ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างยูนิเซฟ และ สกศ. ใน ๓ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ๑) การพัฒนาแนวทางดูแลเด็กปฐมวัยทั้งในด้านข้อมูลและเชิงกลยุทธ์ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ๒) แนวทางสนับสนุนการวิเคราะห์สภาวะการศึกษาไทยให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ๓) การเพิ่มประสิทธิภาพของการประชุมวิชาการระดับชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระดับนักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่สนใจ 

ทั้งนี้ สกศ. และยูนิเซฟ เป็นพันธมิตรที่ร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัยและการศึกษาในมิติอื่น ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล วางรากฐานชีวิตที่ดีให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษา และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองคุณภาพของสังคมไทยและสังคมโลกต่อไปในอนาคต

ติดตาม OEC News สภาการศึกษา

- Facebook: https://www.facebook.com/OECSocial

- YouTube: https://bit.ly/2zXPkxO

- LINE: @OECNews | http://line.me/ti/p/@OECNews

- Blockdit:  https://www.blockdit.com/oecnews

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด