สภาการศึกษา จับมือ กศน. สำรวจค่าใช้จ่ายการศึกษานอกระบบ เล็งปรับแนวทางจัดสรรงบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริง – อิงอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน

image

วันนี้ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษานอกระบบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นายกวิน เสือสกุล) และผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จากหลากหลายภูมิภาค ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

 

 

การประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงกระบวนการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษานอกระบบ โดย สกศ. ได้ร่วมกับสำนักงาน กศน. ในการกรอกแบบสำรวจ ฯ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานในช่วงก่อนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งที่เป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) โดยวางแผนสำรวจข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหากลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกต่อไป

 

 

 

สำหรับอัตราเงินอุดหนุนสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. เดิมนั้นอ้างอิงอัตราตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จึงไม่สอดคล้องกับราคาสินค้าบริการที่เปลี่ยนแปลง ทำให้สถานศึกษาและผู้ปกครองอาจต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นบางส่วน การสำรวจค่าใช้จ่ายการศึกษานอกระบบครั้งนี้ จึงจะช่วยอัปเดตข้อมูลค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในสภาพสังคมปัจจุบัน และเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนปรับการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อและเพียงพอสำหรับความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองและเป็นหลักประกันว่าทุกสถานศึกษาที่มีบริบทเดียวกัน สามารถจัดการศึกษาได้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่รัฐกำหนด และประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด