สกศ. ผนึกกำลัง มทร.ธัญบุรี ต่อยอด Credit Bank ผลิตกำลังคนคุณภาพตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

image

     เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อรรถพล สังขวาสี) ร่วมหารือนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และคณะผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี วางกรอบแนวทางขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนองความต้องการของประเทศ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี 

 

 

     เลขาธิการสภาการศึกษา และผู้แทน มทร.ธัญบุรี ได้หยิบยกวาระสำคัญนำสู่การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ได้แก่ การผลักดันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือรูปแบบการศึกษาทวิภาคี ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาระบบการจัดทำฐานข้อมูล ติดตามผู้รับทุนโครงการกองทุนการศึกษา การส่งเสริมแนวทางการเรียนแบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Academic Credit Bank : Credit Bank) หรือ ธนาคารหน่วยกิต เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยการเรียนรูปแบบดังกล่าวเป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงาน ไม่จำกัดอายุ คุณวุฒิ ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิจและเวลาเรียน
.
     ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมมือกันศึกษารูปแบบธนาคารหน่วยกิต หรือ Credit Bank ใช้เป็นกลไก/เครื่องมือช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ทำให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ศึกษาต่อและทำงานคู่กันเพิ่มขึ้น กลับเข้าสู่ระบบการศึกษามากขึ้น และมีการริเริ่มใช้ระบบเครดิตแบงก์ในเครือข่าย มทร.ทั้ง ๙ แห่งมาระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นการริเริ่มและพัฒนาต่อยอดแนวคิดที่สร้างให้เกิดความร่วมมือโดยกลไกเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และยังเป็นการเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานอาชีพ เพราะแรงงานอาชีพหลายคนมีประสบการณ์มากแต่เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ต้องมีการเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน (Upskill & Reskill) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเชื่อมโยงเปิดเทียบโอนหน่วยการเรียนรู้ระหว่างกันจะทำให้คนวัยทำงานได้มาเพิ่มเติมศักยภาพ หรือช่วยให้ทุกคนสามารถวัดความรู้เพิ่มในส่วนที่มีอยู่หรือทักษะที่ยังขาดอยู่นำไปสู่การพัฒนากำลังคนที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ


ภาพและข้อมูลเพิ่มเติม enlightened https://www.facebook.com/media/set?vanity=627180797293850&set=a.6631816973496839

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด