สกศ. เปิดเวทีมอบรางวัล สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐ ชี้การศึกษาไทยยุคใหม่พลิกโฉมได้ด้วยนวัตกรรม

image

วันนี้ (๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ) และรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์) ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัล การประกวดสื่อวีดิทัศน์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ หรือรางวัล "สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐" (DOE Thailand Media Award 2021) และการเสวนาประเด็น “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนไทย 4.0” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว กรรมการสภาการศึกษา ดร.สรวงมนฑ์ สิทธิสมาน ประธานคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นายสำเนา เนื้อทอง) และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx และการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Fan Page และ YouTube ของ “OEC News สภาการศึกษา”

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สกศ. มีหน้าที่ในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยจัดทำมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ มีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็น “ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลเมืองที่เข้มแข็ง” ได้ดำเนินประกวดสื่อวีดิทัศน์นวัตกรรมการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐” เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการนำมาตรฐานดังกล่าวสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
.
สำหรับมุมมองนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนไทย ๔.๐ ดร.สรวงมนฑ์ สิทธิสมาน ประธานคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ กล่าวโดยสรุปโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ว่า ต้องการสื่อสารมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการนำเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์ สร้างความน่าสนใจไปพร้อมกับให้ความรู้ สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกช่วงวัย
.
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว กรรมการสภาการศึกษา ให้ข้อมูลว่านวัตกรรมคือสิ่งที่ต่างจากเดิม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ มุ่งเปลี่ยนทิศทางการเรียนจบแล้วมีงานทำ เป็นการเรียนจบแล้วสร้างนวัตกรที่มีความสามารถในการสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้ นอกจากนี้คาดหวังการต่อยอดโดยการสร้างวีดิทัศน์เกร็ดความรู้สั้น ๆ เข้าใจง่าย เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในแอปพลิเคชัน TikTok และผลักดันไปสู่การมี YouTuber ภายใต้การดำเนินงานของ สกศ.

จากนั้นช่วงท้ายได้ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัลทั้งประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน ๓๘ รางวัล และประเภทหน่วยงาน จำนวน ๓๑ รางวัล แบ่งตาม ๗ กลุ่มตามช่วงวัย โดยรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑-๒ ได้รับโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตรและเงินรางวัล สำหรับรางวัลชมเชยจะได้รับเกียรติบัตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมวีดีทัศน์ที่ได้รับรางวัลผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ Facebook Fan Page www.facebook.com/OECSocial และ YouTube https://bit.ly/2zXPkxO ของ “OEC News สภาการศึกษา”

ภาพและข้อมูลเพิ่มเติม enlightened  https://www.facebook.com/media/set?vanity=627180797293850&set=a.6493104120701459

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด