สกศ. พร้อมขยายผลต่อยอดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สู่การศึกษาระบบ Non-degree

image

วันนี้ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๔) ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมคณะ ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเยี่ยมชมการถ่ายทอดการฝึกอบรมระยะสั้น “หลักสูตรนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)” ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดขึ้น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขา cold chain มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ 


 

หลักสูตรนี้ เป็นการนำร่องจัดการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ เพื่อรองรับระบบการสะสมและเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Bank) ของหลักสูตรการเรียนการสอน/หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยมุ่งหวังพัฒนาสมรรถนะกำลังคน และเชื่อมโยงการศึกษากับโลกอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม การฝึกอบรมนี้มีครูอาจารย์ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วม เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียน รวมถึงกลุ่มนักศึกษาในระดับ ปวส. และปริญญา และบุคคลในสาขาอาชีพ 
.
ทั้งนี้ ได้มีการหารือความร่วมมือกับ ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และคณะ ในการต่อยอดการนำผลลัพธ์การเรียนรู้จากการฝึกอบรมระยะสั้น ในหลักสูตร ๔๕ ชั่วโมงนี้ ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับการเรียน ๑ รายวิชา จำนวน ๓ หน่วยกิต ของวิทยาลัยฯ และสอดคล้องกับหลักการการจัดการศึกษาแบบ Non – degree และการเก็บสะสมหน่วยการเรียนรู้แบบ Microcredit ซึ่งจะตอบโจทย์รูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคตที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ และทุกเวลาตามความพร้อม และความสนใจ โดยใช้กลไกของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ในการเก็บสะสมหน่วยกิตที่ได้จากการเรียนรู้ และประสบการณ์การทำงาน เพื่อขอรับการรับรองคุณวุฒิการศึกษา และ/หรือคุณวุฒิวิชาชีพในอนาคต

 

ภาพและข้อมูลเพิ่มเติม enlightened  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=627180797293850&set=a.6464048850273653

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด