ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบคุณธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

image

ช่วงเช้าวันนี้ (๗ เม.ย ๖๔) สำนักนโยบายและแผนการศึกษา จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ครั้งที่ ๔ โดยมีท่านรองเลขาธิการฯ (ดร.พีระศักด์  รัตนะ) เป็นประธาน ร่วมด้วยผอ.สนผ. (นายกวิน เสือสกุล) และท่านที่ปรึกษาสกศ. (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้แทนสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (ดร.ประสงค์ สังขะไชย) และครูภูมิปัญญาไทยด้านต่างๆ  ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี  อาคาร ๑ ชั้น ๒ สกศ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญ เช่น นโยบายเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร ควรให้ความสำคัญกับบริบทสังคมไทยและท้องถิ่นควบคู่กัน โดยเน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้  การศึกษาเพื่อสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะดิจิทัล ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงการจัดการศึกษาเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก การจัดการศึกษาที่สร้างความตระหนักสำนึก "รักษ์ท้องถิ่น"  รวมทั้งการศึกษาเพื่อมุ่งสร้างผู้เรียนเป็นคนดีก่อนความเป็นคนเก่ง โดยนำหลักศีล สมาธิ และปัญญา มาใช้ในการพัฒนาชีวิต  และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นคนเก่งในลำดับต่อไป
 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด